પાઠ – 8

Revision

1) સાંભળો અને બોલોઃ

ફુગ્ગો વચ્ચે આત્મા સત્ય ઉત્સાહ રસ્તો
ત્યાં અત્યારે ભાગ્ય શબ્દ લગ્ન ઉત્પાદન
પથ્થર ભિન્ન જન્મ વસ્તુ માન્ય અસત્ય
જુસ્સો ગપ્પાં ઝભ્ભો ભમ્મર અવ્વલ નમસ્કાર
દુષ્ટ અનિષ્ટ વિશિષ્ટ રબ્બર ધુમ્મસ સમસ્યા


All the above words have consonant clusters. In the previous lesson we have seen only those consonant clusters which have – in them. Now we have introduced other clusters. All the above clusters are formed by removing the straight vertical line in the letter. Thus the letter becomes half (without vowel) and then it is joined to the next consonant+vowel syllable. While speaking these words vowel preceding the cluster will get stressed. To understand you can go back to the listening of the words. In Gujarati script following consonant letters has vertical line as part of the letter:

(Total 20)

The following consonant letters do not have the vertical line:

(Total 12)

The consonant clusters formed with the first group of consonants are more frequent than the second group except one or two consonants like ર, ક. The consonant clusters formed with the first group are also easy to recognize and to write.

1.1) મોટેથી બોલો

રસ્તો શક્તિ સ્મિત ક્યારે
દુશ્મન ધ્યાન મનુષ્ય અભ્યાસ
પેન્સીલ લુચ્ચી ગપ્પાં ચોખ્ખું
નીકળ્યું ખ્યાલ અગ્નિ ગલ્લો