પાઠ – 7

Vocabulary:-
દોરડું = a rope
દીકરી = a daughter
ઊંડું = Adj. Deep
વડોદરા = name of a city in Gujarat
સૂરજ = the sun
ઠંડક = coldness
નિશાળ = a school
કૂતરો = a dog
ખોટું = Adj. False
સામાન = luggage
બારણું = a door
પૈસા = money
ચાવી = a key
સમાચાર = news
ભજિયાં = a salty eatable
તળ = (trans.) to fry
સાંભળ = (trans.) to listen
શીખ = (trans.) to learn


Answers of Exercise:

5) Change the tense as per instructions given in the bracket:-
1. હું સ્ટેશન પર 10 વાગે પહોંચીશ. (change to past) હું સ્ટેશન પર 10 વાગે પહોંચ્યો.
2. રાકેશ ઝાડ પર ચડ્યો. (Change to present) રાકેશ ઝાડ પર ચડશે.
3. અમે ટેબલ-ટેનિસ રમીએ છીએ. (Change to future) અમે ટેબલ-ટેનિસ રમીશું.
4. પછી તમે જમણી બાજુ વળ્યા. (Change to future) પછી તમે જમણી બાજુ વળશો.
5. એ છોકરો ખોટું હસે છે. (change to past) એ છોકરો ખોટું હસ્યો.
6. છોકરો પાણીમાં કૂદ્યો. (Change to present) છોકરો પાણીમાં કૂદે છે.
7. તારી કાર ક્યાં ઊભી છે? (Change to past) તારી કાર ક્યાં ઊભી હતી?