પાઠ – 7

1.2) સાંભળો અને બોલોઃ

રમ્યો કાપ્યો ક્યારે શોધ્યું
છૂટ્યો દોડ્યો બોલ્યો આવ્યો
વાંચ્યું ચાલ્યું શક્યો ભસ્યો
ગાજ્યા લાગ્યું રડ્યું નાખ્યું