પાઠ – 7

1) Clusters:-

1.1) સાંભળો અને બોલોઃ

મ્+ય=મ્ય પ્+ય=પ્ય ન્+ય=ન્ય ત્+ય=ત્ય
ક્+ય=ક્ય ડ્+ય=ડ્ય લ્+ય=લ્ય વ્+ય=વ્ય
ચ્+ય=ચ્ય સ્+ય=સ્યો ધ્+ય=ધ્ય ખ્+ય=ખ્ય
ટ્+ય=ટ્ય ગ્+ય=ગ્ય જ્+ય=જ્ય થ્+ય=થ્યો