પાઠ – 6

4.3) Listen and speak. (સાંભળો અને બોલોઃ)

થડ ઢગલો ખાડો ધાર ટપકું
થેલી ઢાલ ખાટું ધીરજ ટેબલ
હાથ ગાઢ રાખ વધુ ટાલ
સાથી ઢેલ ખેડૂત ધંધો વાટકી