પાઠ – 6

4.2) Listen and speak. (સાંભળો અને બોલોઃ)

ઠાઠ ઝાડ ઢાલ યાદ ભાષા ધાર
હાથ ઝાઝું ઢેલ ગાય વેષ ધોરી
પાઠ ઠેલો વાઢ યોગ શેષ ધીમું