પાઠ – 4

8) Listen and speak. (સાંભળો અને બોલોઃ)

કાપે છે. કાપશે.
રમે છે. રમશે.
તરે છે. તરશે.
મારે છે. મારશે.
વાંચે છે. વાંચશે.
આવે છે. આવશે.


Note: Important Grammatical Point

In the above sentences we have listened to sentences indicating present vs. future tense. Present tense verb takes an auxiliary verb whereas future tense verb does not take any auxiliary verb. The above sentence-pairs show difference. They show only third person forms. In present as well as in future tense the verb forms change according to the Subject noun. For example, if the Subject noun is first-person singular the verb the will take first person singular form. The paradigm for both verb forms (singular) are given hereunder:

Present Future
First Person હું રમું છું. હું રમીશ.
Second Person તું રમે છે? તું રમશે?/રમીશ?
Third Person હું આવું છું. હું આવીશ.

The paradigm for all three persons and two numbers for both tenses are given hereunder:-

Present Tense Future Tense
Singular Plural Singular Plural
હું આવું છું. અમે આવીએ છીએ. હું આવીશ અમે આવીશું
તું આવે છે. તમે આવો છો. તું આવીશ. તમે આવશો.
એ/તે આવે છે એ/તે આવે છે. એ/તે આવશે એ/તે આવશે

The difference between the present and the future is that in present tense the verb takes an auxiliary verb whereas in future it doesn’t. In present tense the main as well as auxiliary verb agrees with the Subject Noun. Let’s do some practice.