પાઠ – 4

7.3) Listen and speak. (સાંભળો અને બોલોઃ)

શાંત ડંડો મંદ સળંગ સુંદર
આંચ છાંટ સાંકળ માંદગી