પાઠ – 4

6.1) Listen and speak. (સાંભળો અને બોલોઃ)

ચાદર ટોપી હાથ શાપ ઘર
ચામડી હોડી શોધ ઘાસ ટાલ
ચકલી શાક ઘાટ ચીકુ ઘડિયાળ
શરદી ઘેન ટેકો શરમ હાર