પાઠ – 4

4) Listen and speak. (સાંભળો અને બોલોઃ)

અ – આ અ – એ અ – ઓ
શ - શા શ – શે શ – શો
ચ – ચા ચ – ચે ચ – ચો
હ – હા હ – હે હ – હો
હ – હુ અ – ઉ શ – શું5) Write the above pairs of letters.