પાઠ – 4

6.2) Listen and speak. (સાંભળો અને બોલોઃ)

કાળી ટોપી (Black cap) પીળી ચાદર (Yellow sheet)
જમણો હાથ (Right hand) માર દીકરો (My son)
ગોરી ચામડી (White/fair skin) નાની હોડી (Small boat)
મોટી સીડી (big lader) મીઠું ચીકુ (Sweet sapota)