પાઠ – 3

4) Read a loud. (મોટેથી વાંચો:)

પાડે છે. કાપે છે. તળે છે. મળે છે.
છાપે છે. વાળે છે. પાળે છે. ગાળે છે.