પાઠ – 3

3.4) Listen and Speak. (સાંભળો અને બોલો:)

નાની કાકી દાદી મામી માસી
મારી તારી સારી પાપી દાસી