પાઠ – 3

3.3) Listen and Speak. (સાંભળો અને બોલો:)

પકડ રગડ કનડ પલળ પડળ
રકમ કદર કમર કડક મગજ
સાકર સાદર કાપડ કેદાર વેપાર