પાઠ – 3

3.2) Listen and Speak. (સાંભળો અને બોલો:)

કાળ – કાળી લાલ – લાલી
કાચ – કાચી તાવ – તાવી
કાકા – કાકી દાદા – દાદી
માસા – માસી નાના – નાની