પાઠ – 3

2.3) Listen to the following word-pairs and speak: (શબ્દજોડ સાંભળો અને બોલો)

લપ – કપ તળ – મળ દળ – મળ વળ – સળ
ગાલ – ગાળ કાલ – કાળ લાલ – લાળ કાળ – વાળ
કામ – કાન રદ – કદ છાપ - સાપ તાર - પાર