પાઠ – 3

2.3) Listen and speak. (સાંભળો અને બોલોઃ)

કેદ કેમ કેર કેડ
તેલ વેલ રેલ છેલ