પાઠ – 3

2.2) Listen and speak. (સાંભળો અને બોલોઃ)

કાન કામ કાજ કાપ
પાન પાર પામ પાસ
તાડ રાડ વાડ નાડ
ગાલ તાલ માલ છાલ
નાળ વાળ જાળ રાળ