પાઠ – 2

4.2) Listen and Speak. (સાંભળો અને બોલો:)

રમવા જા.
તરવા જા.
જમવા જા.
ગામ જા.