પાઠ – 2

5) Listen and Speak. (સાંભળો અને બોલો:)

મનમાં તનમાં વનમાં જગમાં
મજામાં દાવમાં છાસમાં ગામમાં
રમતમાં ગગનમાં જગતમાં વરસમાંNote: You must have observed that there is a dot written over the syllable - માં - Generally it is pronounced as a nasal sound. However, many times it is not pronounced. ( - માં is a case suffix , meaning ‘in’ )