પાઠ – 2

4) Listen and Speak. (સાંભળો અને બોલો:)

જે તે ને છે
મને તને એને જેને
ગમે રમે જમે નમે
વારે નારે તારે મારેNote: Important Grammatical point
You must have come to know that we have added a new vowel sign. It is pronounce as –e- and is written over the letter as a slanted line.