પાઠ – 2

1.6) Listen and Speak. (સાંભળો અને બોલો:)

જન – જાન વદ – વાદ
દસ – દાસ છત – છાસ
વન – વાન દવ – દાવ
રસ – રાસ વર – વાર