પાઠ – 2

1.5) Listen and Speak. (સાંભળો અને બોલો:)

રદ – દરદ જન – વજન
વરસ – તરસ સરસ – મગસ
મનન – ગગન નમન – દમન
મદદ – મરદ સજન – વજન