પાઠ – 2

1.4) Listen and Speak. (સાંભળો અને બોલો:)

મદ – મદદ વર – વરસ રસ – તરસ
વન – વજન મગ – મગસ મન – દમન
તર – તરસ મન – મનન મદ – મદન
રસ – રસમ સર – અસર ગજ – મગજ