પાઠ – 2

1.3) Listen and speak. (સાંભળો અને બોલોઃ)

મદદ વરસ તરસ સરસ
સરત વજન મનન ગગન
મગર મગસ દમન રસમ
નમન મગજ મદન અસર