પાઠ – 2

1.2) Listen and speak. (સાંભળો અને બોલોઃ)

જમ દસ સમ જવ
ગજ સર વન છત
જન રસ નસ સજ
દસ તજ સમ વર