પાઠ – 15

We have so far looked at Gujarati tenses and to some extent their few types. To make a sentence we need a proper Verb Phrase as well as proper Nound Phrase. Verb phrase has Verb as its basic element and other elements as tense-aspect-mood suffix and adverbs. The Noun phrase has Noun as basic element and other elements are case suffixes/post positions, adjectives, numeral, pronoun etc.. In this lesson, we are going to look at Case suffixes on Noun.


The function of Case Suffix or a post-position is to indicate the role of a Noun in the situation indicated by the Verb. These roles are universal and found in all languages. However, languages differ to indicate them by various means. Gujarati indicates these roles by Case suffixes and Post-positions. They are as under:


Case Suffixes: - no suffix/zero suffix, -એ, -ને, -થી, -માં, -ન-
Post-positions:- પર, માટે, પાસે, વડે


The suffixes are joined to the noun in its written form whereas the post-positions are written separately. For example:


Case suffixes:- છોકરો, છોકરાએ, પેન્સિલથી, તળાવમાં, તળાવનું
Post Positions:- છોકરા માટે, ટેબલ પર, મંદિર પાસે, કાતર વડે


Many times the post-positions also take case suffix like, ટેબલ પરથી, મંદિર પાસેથી.


Gujarati language marks various roles, like Subject, Doer, Object, Instrument, Experiencer, Receiver with case suffixes and postpositions. We will take each case suffix and learn its functions. The bare form of a noun, a noun with zero suffixes indicates:


Doer of an action, as in,

છોકરાઓ મેદાનમાં રમે છે. (The boys are playing on the ground)
ગીતા નિશાળે જાય છે. (Gita is going to school)
હું કૉફી પીશ. ( I will take coffee)
પપ્પા મને બોલાવે છે. (Papa is calling me)
અમે મકાન શોધતા હતા. (We were searching a house)
તું દવા કેમ પીતો નથી? (Why don’t you take medicine?)

Inanimate Object of an action, as in,

હું સવારે છાપું વાંચું છું. (I read newspaper in the morning)
માસીએ નવું ટેબલ ખરીદ્યું. (Aunty purchased a new table)
અમારા પડોશી પોપટ પાળે છે. (Our neighbour keeps a parrot)
મારો દીકરો તમને દુકાન બતાવશે. (My son will show you the shop)
એ દર વરસે દસ વૃક્ષો વાવે છે. (He plants ten trees every year)

Subject of a State or Process, as in,

પાણીનો ગ્લાસ ટેબલ પર છે. (The glass of water is on the table)
મહેમાન ઊપરના રૂમમાં છે. (The guest is in the upper room)
વરસાદ પડે છે. (It is raining)
ઘડિયાળ ક્યાં છે? (Where is the clock?)
દાદી સાપથી બીએ છે. (Grandma is afraid of snake)

These two roles, Doer and Object indicated by zero suffix form of a noun are easy to grasp because they are marked in similar way in English. However, the role of an experiencer is slightly different. In English it does not take any suffix in Subject position but in Gujarati the Experiencer-role is indicated by –ને suffix, as in,


અમને અહીં મજા આવે છે. (We enjoy here.)
નીલાને થાક લાગ્યો છે. (Neela is tired)
બધાં બાળકોને ચૉકલેટ ભાવે છે. (All children love chocklate)
તમને ક્યાં દુખે છે? (Where does it pain you?)
મને ભૂખ લાગી છે. (I am hungry)

1. –ને suffix also indicates Indirect Object in Action verb sentence, as in,

નર્સ દરદીને ઇન્જેક્શન આપે છે. (The nurse gives injection to patient)
શિક્ષક બાળકોને વાર્તા કહે છે. (The teacher tells story to students)
પપ્પા દીકરીને દાખલો સમજાવે છે. (Father explains the sum to daughter.)
તું મહેમાનને એમનો રૂમ બતાવ. (Please, show the guest his room.)
પેલા ડૉક્ટર તમને ઓળખે છે? (Does the doctor knows you?)

As a general rule, the zero suffix indicates inanimate object and the –ને suffix indicates animate objects. This is clear in verbs which can take inanimate or animate objects. See following sentences:

1) જોવું (to see)

અમે મકાન જોયું. (We saw the house)
અમે બજારમાં દાદાને જોયા. (We saw grandfather in the market)

2) પકડવું (to hold, to catch)

આ હેન્ડલ બરાબર પકડો. (Hold the handle tight)
પેલા માણસને પકડો. (Catch that man)

3) સાંભળવું (to listen)

હું ગીત સાંભળું છું. (I am listening to the song)
હું તમને સાંભળું છું. (I am listening to you)

In this lesson we have learned two case suffixes: 1)Zero suffix and 2) –ને suffix. Let’s do some practice.

1) Read the following sentences and identify the Doer of the action.

દુકાનદાર પૈસા ગણતો હતો.
(The shopkeeper was counting money)
તમે આ અથાણું ચાખો.
(Please taste this pickle)
નોકર કપડાં ધૂએ છે.
(The servant is washing the cloths)
માસી સામાન બાંધે છે.
(Aunty is packing the things)
હિરોઈન કપડાં બદલે છે.
(The heroin is changing cloths)
અધિકારી મારી વાત સાંભળતા નથી.
(The officer is not listening to me)
મારા પતિ બહુ ચા પીતા નથી.
(My husband does not drink much)
દુકાનમાંથી તમે શું ખરીદશો?
(What will you purchase from the shop?)

2) Read the following sentences and identify Experiencer:

શેખરને જલેબી ભાવે છે.
(Shekhar likes Jalebi)
હવે મને મંદિર દેખાય છે.
(Now I see the temple)
દાદીને ચાલવામાં મુશ્કેલી પડે છે.
(Grandmother has problem in walking)
અમને આટલી મોંઘી મિઠાઈ ન પરવડે.
(We can not afford such costly sweets)
અમારા પડોશીને થોડું ઓછું સંભળાય છે.
(My neighbor is little hard of hearing.)
બાળકોને ગણિત અઘરું કેમ લાગે છે?
(Why children find mathematics difficult?)
મારા ભાઈને રોજ એક નવો વિચાર સૂઝે છે.
(Every day my brother gets a new thought.)
દરદીને ઠંડું દૂધ પચતું નથી, ગરમ કરીને આપો.
(The patient can not digest cold milk. Please heat and give.)
પંદર દિવસની સારવાર પછી એમને સારું લાગશે.
(He will feel better after fifteen days’ treatment)

3) Read the following sentences and identify Indirect Object.

મેં તમને એક ફોટોગ્રાફ મોકલ્યો છે.
(I have sent you a photograph)
મમ્મીએ દુકાનદારને પૈસા ચૂકવ્યા.
(Mother paid money to the shopkeeper.)
મહેમાનને કેરીનો રસ પીરસો.
(Please serve mango juice to the guests)
તમે તમારી નવી કાર મને બતાવશો?
(Will you show me your new car?)
પત્રકારો તમને અનેક સવાલો પૂછશે.
(The journalist will ask you many questions)
ઉતાવળમાં મેં તમને ખોટો સેલફોન નંબર આપ્યો.
(I gave you wrong cellphone number in hurry)
કંપનીએ પાંચ કર્મચારીઓને મકાન ફાળવ્યાં છે.
(The company has allotted houses to five employees)
પહેલાં તમે એ વાત તમારી મમ્મીને સમજાવો.
(Firstly, you explain it to your mother.)

We continue with case suffix, especially with –ને suffix. We have noted that this suffix indicates experiencer in the subject position. There are some auxiliary verbs which show experience alongwith some noun or adjective, as in,

રમેશને આ કામ મુશ્કેલ લાગે છે.
(Ramesh finds this work difficult.)
મને આ ઓશિકું કઠણ લાગે છે.
(I find this pillow hard)
બાળકને તરસ લાગે છે.
(The child gets thirsty.)
મને લાગે છે કે આ છોકરી ખોટું બોલે છે.
(I feel that the girl is telling a lie.)

The above examples are of verb “લાગવું”. This verb has the meaning of some kind of feeling/sensation. But there are few nouns and adjective which along with “આવવું, થવું and પડવું verbs express experience. See -

આવવું -

દાદીને તાવ આવે છે.
(Grandmother has fever.)
મને ઊંઘ આવે છે.
(I am sleepy)
એને છીંક આવી એટલે હાથમાંની ચા ઢોળાઈ.
(He spilled the tea because he sneezed.)
આ ચોપડી વાંચવામાં મને મજા આવે છે.
(I am enjoying reading this book.)
પપ્પાને ગુસ્સો કેમ આવ્યો?
(Why papa got angry?)

પડવું -

પોલીસને શંકા પડી.
(The police doubted.)
નોકરને આપણું ઘર દૂર પડે છે.
(The servant finds our house very far.)
બાળકને આ ચડ્ડી મોટી પડે છે.
(This short is big for the child)
તમને ગરજ પડે છે એટલે આવો છો.
(You come because you are in need)
મને આ કામમાં મજા પડે છે.
(I enjoy this work.)

થવું -

પાછળથી એને ખૂબ પસ્તાવો થયો.
(Later he repented a lot.)
દીકરાને નોકરી ન મળી એનું બાપને દુઃખ થયું.
(Father was sad about his son not getting job)
તમને તકલીફ થાય છે?
(Do you have any problem?)
એને આઇસ્ક્રીમ ખાવાની ઇચ્છા થાય છે.
(He wants to eat icecream.)
આજે બન્ને બાળકોને ઊલટી થઈ.
(Both the children vomited.)
અમને તારી ચિંતા થાય છે.
(We are worried about you.)