પાઠ – 11

1) Remember the meaning of the following phrases:

મળી હતી. (was met) (was arranged)
આપવા માંડી. (began offering) (offered)
શોધી આપીશ. (will find for you.)
ખોઈ ન શકાય. (cannot lose) (can’t afford to lose)

2) Translate the following sentences. (Answers are given at the end of lesson)

કાકાસાહેબ કાલેલકર ગાંધીજીને મદદ કરતા.
શું શોધો છો?
આપ આ પેન્સિલ લો.
એ પેન્સિલ મને નટેસનના દીકરાએ આપી હતી.
બે ઈંચથીય નાનો ટુકડો હતો.

3) Now, let us understand the different kind of past tense forms. In this small story following past tense forms are used:-

1) આવેલા, 2) મળી હતી, 3) કરતા, 4) શોધી રહ્યા હતા, 5) આપી હતી, 6) શોધી, 7) હતી.
આવેલા – (had come) This is a past participle form of the verb, આવવું (to come). There is an alternative form આવ્યા હતા. The other examples are મળી હતી, આપી હતી.

We have already learned simple past in which –ય- suffix is added to the verb along with gender and number suffix. The verb, if transitive, agrees with the object and if it is intransitive, agrees with the Subject. In the above examples the verb આવવું and મળવું are intransitive verbs and આપવું is transitive verb. In the following examples we shall see the difference in the form of simple, perfect and imperfect past.

ગાંધીજએ પેન્સિલ શોધી.
કોલંબસે અમેરિકા ખંડ શોધ્યો હતો.

The verb શોધવું is transitive and in the simple past and past perfect the verb will agree with the object. In the first and second sentence it has agreed with the object (the object in the first sentence is પેન્સિલ, which is feminine singular, and in the second sentence the object is અમેરિકા ખંડ is masculine singular). The difference is the past perfect verb takes additional auxiliary. Both the main verb and the auxiliary verb show agreement with the Object.

4) Changing from simple to Past Perfect. (Transitive verbs)

1) બાએ સાંજે ઢોકળાં બનાવ્યાં. બાએ સાંજે ઢોકળાં બનાવ્યાં હતાં.
2) દીકરીએ બાને કાગળ લખ્યો. દીકરીએ બાને કાગળ લખ્યો હતો.
3) મેં એક સેન્ડવિચ ખાધી. મેં એક સેન્ડવિચ ખાધી હતી.
4) એણે મને એક મોંઘી ભેટ આપી. એણે મને એક મોંઘી ભેટ આપી હતી.
5) છોકરાએ ફ્રિજમાંથી લીંબુ લીધું. છોકરાએ ફ્રિજમાંથી લીંબુ લીધું હતું.

(As for the difference in meaning/usage is concerned, the simple past indicates that the event took place in the past whereas the past perfect indicates an event in remote past or before some other event in the past)

5) Changing from simple to Past Perfect. (Intransitive verb)

1) મહેમાન મોડા આવ્યા. મહેમાન મોડા આવ્યા હતા.
2) ભૂકંપમાં એનું મકાન પડ્યું. ભૂકંપમાં એમનું મકાન પડ્યું હતું.
3) પોલીસ ચોરની પાછળ દોડ્યો. પોલીસ ચોરની પાછળ દોડ્યો હતો.
4) નીલા નિશાળે ગઈ. નીલા નિશાળે ગઈ હતી.
5) બૅન્ક અગિયાર વાગે ખુલી. બૅન્ક અગિયાર વાગે ખુલી હતી.

4) સાંભળો અને બોલો.

ગાંધીજીએ કહ્યુ, “એ પેન્સિલ મારાથી ખોઈ ન શકાય. તમને ખબર છે, એ પેન્સિલ મને મદ્રાસમાં નટેસનના નાના દીકરાએ આપી હતી. કેટલા પ્રેમથી એ પેન્સિલ લાવેલો ! મારાથી એ કેમ ખોવાય?”Answers to exercise No: 2:

કાકાસાહેબ કાલેલકર ગાંધીજીને મદદ કરતા.
(Kakasaheb Kalelkar used to help Gandhiji)
શું શોધો છો?
(What are you looking for?)
આપ આ પેન્સિલ લો.
(Please take this pencil)
એ પેન્સિલ મને નટેસનના દીકરાએ આપી હતી.
(The pencil was given to me by Natesan’s son)
બે ઈંચથીય નાનો ટુકડો હતો.
(The piece was smaller than two inches)