પાઠ – 1

Vocabulary:- (in order of appearance in the lesson)
રમ = to play
વર = husband, boon
મગ = a kind of pulse
તન = body
નર = male
રગ = pulse
મત = opinion, vote
વન = forest
નવ = nine
મન = mind
રમત = a game
મગર = crocodile
વગર = without
નરમ = soft
ગરમ = hot
તરત = immediately
વતન = native place/land
મનન = reflection, meditation
રતન = diamond
વાર = day, a day in a week
તર = to swim
તાર = a wire
મર = to die
માર = to beat
તાન = a long vocal tune
માન = respect, pride
વાન = colour of body
માગ = to demand
રાગ = affection, a musical composition
ગામ = a village
વગ = influence
વાગ = (Intran.) to get hurt.
વાત = fact, a narration, a matter
ગાન = an act of singing, a to play
નાર = female
રવ = a sound
રાવ = a complaint
નર = a man
નાર = a woman
રન = a run
રાન = a junfle, desolate land


Answers to exercise no.6:
1) ન_મ (ગ,વ,ર,ત) નરમ
2) મ_ર (ગ,ન,ત,વ) મગર
3) વત_ (ત,ગ,ન,મ) વતન
4) _મત (ન,ગ,ત,ર) રમત
5) તર_ (ત,ર,ગ,ન) તરત
6) ન_ર (મ,ગ,વ,ર) નગર
7) ગર_ (ર,ગ,મ,ત) ગરમ