પાઠ – ગુજરાતી શબ્દો

This is how letters ગ, ન, ત, વ, મ, ર, આ are written.

Gujarati Letter
Gujarati Letter
Gujarati Letter
Gujarati Letter
Gujarati Letter
Gujarati Letter
Gujarati Letter
Gujarati Letter
Gujarati Letter
Gujarati Letter
Gujarati Letter
Gujarati Letter
Gujarati Letter
Gujarati Letter
Gujarati Letter
Gujarati Letter
Gujarati Letter
Gujarati Letter
Gujarati Letter
Gujarati Letter
Gujarati Letter
Gujarati Letter
Gujarati Letter
Gujarati Letter
Gujarati Letter
Gujarati Letter
Gujarati Letter
Gujarati Letter
Gujarati Letter
Gujarati Letter