પાઠ – 1

5) Read aloud and write:- (મોટેથી વાંચો અને લખો)

રાત વાત તાર વાવ
રાન વાન નામ માગ
ગાન નાર રાગ ગામ
વાર માર માન વાગ
6) Complete the word by choosing correct letter. (Answers are given at the end of the lesson)

1) ન_મ (ગ,વ,ર,ત)
2) મ_ર (ગ,ન,ત,વ)
3) વત_ (ત,ગ,ન,મ)
4) _મત (ન,ગ,ત,ર)
5) તર_ (ત,ર,ગ,ન)
6) ન_ર (મ,ગ,વ,ર)
7) ગર_ (ર,ગ,મ,ત)

Note: When you are asked to write in some exercise you can write in a separate note book. For some questions an answer key is provided separately.