પાઠ – 1

4.3) Listen and speak:- (સાંભળો અને બોલો)

મામા નાના વારા તારા વાવા