પાઠ – 1

4.2) Listen to pairs and speak:- (શબ્દ-જોડકાં સાંભળો અને બોલો)

વર – વાર તર – તાર મર – માર
તન – તાન મન – માન વન – વાન
મગ – માગ રગ – રાગ વગ – વાગ
રવ – રાવ નર – નાર રન – રાન