પાઠ – 1

1.5) Listen to the pair of words and Speak. (નીચેના શબ્દ-જોડકા સાંભળો અને બોલો:)

રમ – રમત વગ – વગર
મગ – મગર નર – નરમ
વન – વતન રગ – નગર
તર – તરત રત – રતન