પાઠ – 1

1.6) Listen to the following words and speak. (શબ્દો સાંભળો અને બોલોઃ)

રમત મગર વગર નરમ ગરમ
તરત વતન નગર મનન રમત