પાઠ – 1

1.4) Listen to the pair of words and Speak. (નીચેના શબ્દ-જોડકા સાંભળો અને બોલો:)

મગ – રગ તન – મન વર – નર
નવ – વન વગ – મગ મત – મન