પાઠ – 1

1.3) Listen to the following words and speak. (શબ્દો સાંભળો અને બોલોઃ)

મગ રમ તન મત વર
રગ વન નવ વગ નર