પાઠ – 1

1.2) Listen to the following words and speak. (શબ્દો સાંભળો અને બોલોઃ)

રમ વર મગ તન નર
રગ મત વન નવ મન