પાઠ – 6

5) Grammar

All the above phrases include imperative verb forms. The imperative form of a verb is bare form in singular e.g. પકડ, પી, કર, બેસ, બતાડ. It’s plural takes –ઓ suffix as in પકડો, પીઓ, કરો, બેસો, બતાડો. Except the second person singular all other forms of verb are used in present tense forms. The difference is the use of auxiliary verb in present tense. Let’s compare them –

Present tense Imperative
Singular Plural Singular Plural
લખું છું લખીએ છીએ લખું લખીએ
લખે છે લખો છો લખ લખો
લખે છે લખે છે લખે લખે

The second person forms are found used mostly in Imperative. Other forms are not used in imperative. The other forms are used in Interrogative, e.g.

હું આવું?
અમે જમીએ?
એ જાય?

While using imperative forms, one has to take into consideration the listener’s age and social status. While addressing, if the listener is younger than the speaker or lower in social status, the singular form is used and in other cases plural form is used. Thus, the plural form is used to give honour to the listener. Now go to exercise no.6) and speak the phrases loudly.

6) Read loudly. (મોટેથી વાંચો.)
હાથી ધીમે ધીમે ચાલે છે.
ઘોડો થાક ખાય છે.
કૂતરો કેમ ભસે છે?
અમારું વિમાન મોડું આવશે.
મને ચારસો રુપિયા આપો.
તું બહુ ઉતાવળ ન કરીશ.
બિલાડી દૂધ પી ગઈ.

7) Divisions of day:-
સવાર = Morning (From sunrise to 11-00 a.m.)
બપોર = Noon (From 12-00 p.m. to 3-00 p.m.)
સાંજ = Evening ( From 4.00 p.m. to 7-00 p.m.)
રાત = Night (8-00 p.m. to 3-00 a.m.)

8) Number names:-
એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ, નવ, દસ, અગિયાર, બાર.

As far as number names are concerned, Gujarati words are very complicated and the learner has to learn around 100 words for 1-100 numbers. Above are basic twelve words. For the present they will serve the purpose to talk about time.

9) Read the following sentences:-
અમે બપોરે બે વાગે આવીશું.
(We will come at 2 in the afternoon.)
તું સવારે સાત વાગે આવી શકીશ?
(Can you come at 7 in the morning?)
કાકા સાંજે છ વાગે પહોંચશે.
(Uncle will reach at 6 in the evening)
રાતે નવ વાગે સંગીતનો જલસો છે.
(There is a musical concert at 9 at night)
હું રોજ સાંજે ફરવા જઉં છું.
(I go for a walk in the evening)
તમારે સવારે ફરવા જવું જોઈએ.
(You should go for walk in the morning)
આપણે બપોરે થોડો આરામ કરીશું.
(We will take rest in the afternoon)
આપણું વિમાન બીજે દિવસે સવારે આઠ વાગે પહોંચશે.
(Our airplane will reach 8 in the morning next day)
ઠંડીને કારણે સવારે થોડું ધુમ્મસ હોય છે.
(There is some fog in the morning due to cold)
મે મહિનામાં બપોરે સખત ગરમી પડે છે.
(It is very hot in the noon in the month of May)

10) Days of week:-
સોમવાર મંગળવાર બુધવાર ગુરુવાર
Monday Tuesday Wednesday Thursday

શુક્રવાર

શનિવાર

રવિવાર
Friday Saturday Sunday

11) So far we have introduced following vowels:-
અ, આ, ઈ, ઉ, ઓ, એ.

There are other vowel signs and . Even though the vowel signs are written differently the pronunciation is not different. Traditionally ઇ-ઈ and ઉ-ઊ are treated as short vs. long vowels and assigned separate signs. But there is no difference in the pronunciation. Along with the consonants, they are written as under:

ઇ – વિગત ઈ – વીજ વાસી - વસિયત
ઉ – તુરત ઊ – દૂર હાથી - હથિયાર

12) Read and write. (વાંચો અને લખો)
હું શનિવારે વહેલો ઊઠીશ. _______________
અમે જમીશું અને થોડો આરામ કરીશું. _______________
સાંજે બગીચામાં ફરીશું. _______________

13) Read aloud: (મોટેથી વાંચો.)
કાંઠો – કાંટો આંટો – આડો મૂડ – મૂઢ કોડી – કોઠી
દોરી – દોડી દોરો – ધોળો ઠંડો – ડંડો ધામ – ઘામ
બાગ – ભાગ ચાડી – ઝાડી તોડું – થોડું કાટલો – ખાટલો
ભાર – બાર ખાસ – ઘાસ ઠાર – ઢાલ વાળ – વાલ