પાઠ – 6

6.3) Listen and speak. (સાંભળો અને બોલોઃ)
(Observe the difference between ત – થ, બ – ભ, ક – ખ)

કાતર – ખાતર તોડું – થોડું બેલ – ભેળ
સાત – સાથ બીક – ભીખ થાળી – તાળી