પાઠ – 6

6.2) Listen and speak. (સાંભળો અને બોલોઃ)

બાળક ખાસ ભાર ફાનસ ફણસ બરફ
ચાદર થડ ચણ ભાત ઘાસ બાણ
ખાતર ખાલી ભાત ભેંસ ભાભી ભાદરવો
થોડું ઓછું થાળી થેલી ભેળ ભાણો
પાણી રાણી ગળણી બેલ બોલ ખાડો