પાઠ – 4

Vocabulary:- (in order of appearance in the lesson)
ટોપી = a cap
ચાદર = a bed-sheet
શાપ = a curse
ઘર = a house/home
ચામડી = skin
હોડી = a boat
શોધ = search
ઘાસ = grass
ટાલ = baldness
હીંચકો = a swing
શાક = a vegetable
ઘડિયાળ = a watch/clock
ટાંગ = a leg
ચીકુ = a fruit (Sapota)
શરદી = cold
ઘેન = drowsiness
ટેકો = a support
ચકલી = a sparrow
હાડકું = a bone
ઘાટ = shape, bank of river
ટોળું = crowd
ચેન = comfort, ease
હાર = defeat
શરમ = shame
પીળું = adj., yellow
જમણો = adj., right
ગોરું = adj., white (skin)
ઊંચું = adj., high
તીખું = adj., pungent
મીઠું = adj., sweet, n., salt
પહેર = Trans.verb. to put on, to wear
પાથર = Trans. Verb, to spread
પકડ = Trans. verb. to catch
અંગ = body
રંગ = a color
સંગ = a company
આંગળી = a finger
ચાંચ = a beak
વાંચ = Trans. verb. to read
શાંત= adj., Peaceful
ડંડો = a stick
સળંગ = adj. Unbroken, continuous
મંદ = adj., Slow, dull
સુંદર = adj., Beautiful
આંચ = blaze, heat
છાંટ = a drizzle, Trans. verb, to spray
માંદગી = sickness, illness
સાંકળ = a chain