પાઠ – 3

Vocabulary:- (in order of appearance in the lesson)
ગરમ = hot
તરત = immediately
વજન = weight
મગજ = brain
સરસ = good
મારગ = a way
રાસ = a kind of dance
વાત = a story, a thing
છાપ = an impression
વાળ = hair
સળી = a straw, small thin stick
ગળી = indigo
વીજળી = electricity
માસી = mother’s sister
નાની = mother’s mother
કાકી = wife of father’s brother
છીપ = a shell
રીત = manner
સીતા = a name (Name of legendary Ram’s wife)
પાસે = near
સામે = in front of
રાતે = at night
સમજ= understanding
તળાવમાં = in the lake
મગર = a crocodile
ગાડીમાં = in the cart
લાકડાં = logs of wood
વાડીમાં = in the orchard
લીમડા = (Pl. form) a kind of tree
કાજ = work
પામ = to gain, understand
તાડ = palm-tree
રાડ = loud cry
તાલ = rhythm
માલ = goods
છાલ = bark, skin
કેદ = imprisonment
કેમ = why
કેર = rampant
કેડ = waist
તેલ = oil
વેલ = creeper
રેલ = flood
છેલ = dandy
કદ = Size
રદ = cancelled
વાલ = kind of pulse
રાળ = resin
જાળ = net
નાળ = horse shoe
સાપ = Snake
પાક = crop
પડળ = Film, layer
કમર = waist
સાદર = with respect
કાપડ = cloth
કેદાર = a male name
વેપાર = trade
કેતકી = a female name
નાચ = to dandce