પાઠ – 3

6) Write the above sentences in your note-book.

(Important Grammatical point)
In the above sentences we have used words મને, નાનીને, મામીને. These words consist of a pronoun/ noun + ને. This suffix is added to a noun which indicates an indirect object. મને means ‘to me’, મામીને means ‘to aunty’, નાનીને means ‘to the grandmother’. This suffix (ને) also indicates the experiencer noun. As in તને ગરમી લાગે છે? (‘Do you feel the heat? )


6.1) Read a loud.(મોટેથી વાંચો)

1) દાદા જમે છે. (Grandfather is dining.)
2) મામા રમે છે. (Uncle is playing.)
3) પગ ગરમ લાગે છે. (The legs are worm.)
4) તે કાન પકડે છે. (He holds the ears.)
5) મને સરદી છે. (I have cold.)
6) તને તાવ લાગે છે. (It seems you have fever.)
7) તારી સાડી સારી છે. (Your sari is good.)
8) મારા વાળ કાળા છે. (My hair are black.)
9) નાની વાત સમજે છે. (Grandmother understands things.)
10) કેતકી નાચે છે. (Ketaki is dancing.)


7) Read and write the following words.(નીચેના શબ્દો વાંચો અને લખો.)

ગરમ ___ તરત ___ વજન ___ મગજ ___ સરસ ___ મારગ ___
નામ ___ રાસ ___ વાત ___ છાપ ___ જાન ___ વાળ ___
સળી ___ ગળી ___ વીજળી ___ માસી ___ નાની ___ કાકી ___
છીપ ___ રીત ___ સીતા ___ પાસે ___ સામે ___ રાતે ___


8) Read the following phrases. (નીચેનાં પદો વાંચો.)

લીલી સાડી
સારી વાત
કાળા વાળ
મારી પાસે
તારી સામે

Note: Important Grammatical Point

In the above phrases the first word is Adjective and the second word is Noun. In Gujarati, all kinds of Adjectives precede Noun. They also agree in number and gender with the noun. Even if some noun does not show gender overtly it is indicated on the adjective.


9) Speak and write the following phrases. (નીચેના પદો બોલો અને લખો.)

પાસે આવ. (Come close)
કાન પકડ. (Hold the ears)
વીજળી ગઈ. (The current is off)
સમજ આવી. (The understanding came)
તળાવમાં મગર છે. (There is a crocodile in the lake)
ગાડીમાં લાકડાં છે. (There is timber in the carriage)
વાડીમાં લીમડા છે. (There are Neem trees in the garden)

Note: Important Grammatical Point

Gujarati does not need ‘there’ type Subject. A place can appear in the Subject position as is તળાવમાં મગર છે.