પાઠ – 2

12.1) Listen and Speak. (સાંભળો અને બોલો:)

મદદ વરસ તરસ સરસ
વારસ સારસ આરસ ગાજર
નેતર તેતર વેતર વેતન
એના તેના જેના નેતા