પાઠ – 7

3) With the introduction of all the three simple tenses in Gujarati and letters you should be able to read a given Gujarati text. As far as tenses are concerned we have looked at verbs (transitive and intransitive) and their tense forms. When a sentence indicates some state we require verb forms of ‘to be’. The present, past, and future forms of verb ‘હો’ are given under:

Present Future
1st Person છું છીએ હોઈશ હોઈશું
2nd Person છે છો હશે હશો
3rd Person છે છે હશે હશે


Past
Masculine હતો હતા
Feminine હતી હતી/હતાં
Neuter હતું હતાં

3.1) સાંભળો અને બોલોઃ

હું ગુજરાતી છું. (I am Gujarati)
અમે ગુજરાતી છીએ. (We are Gujarati)
તું ક્યાં છે? (Where are you?)
તમે ક્યાં છો? (Where are you?)
આ મારી દીકરી છે. (This is my daughter)
કૂવો ખૂબ ઊંડો છે. (The well is very deep)
જાન્યુઆરીમાં અમે વડોદરા હતા. (We were in Vadodara in January)
મે મહિનામાં અમે સૂરત હોઈશું. (We will be in Surat in May)
અહીં એક મોટું તળાવ હતું. (There was a big lake)